Algemeen

Door gebruik te maken van deze Website verklaart u gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden. De informatie op deze Website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over onderwerpen die voor hen relevant kunnen zijn. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Voorts kan op deze Website worden verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving. Die is in de loop der tijd aan verandering onderhevig en dient dan ook uitsluitend te worden uitgelegd in het licht van de meest recente wet- en regelgeving.

JM Corporate Finance (B.V.) AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONJUISTHEDEN OF OMISSIES IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

Alle content van deze Website en alle via deze Website te verlenen diensten worden 'als zodanig' ['as is'] aangeboden, zonder waarborgen ten aanzien van volledigheid, juistheid of tijdigheid, en zonder uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen, garanties of andere contractuele voorwaarden van welke aard dan ook. JM Corporate Finance (B.V.) verklaart noch waarborgt dat deze Website, de verschillende via deze Website te verlenen diensten en/of enige van deze Website gedownloade informatie, software of materialen juist, actueel, ononderbroken, vrij van fouten, vrij van omissies, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

VOOR ZOVER HET HAAR ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, AANVAARDT JM CORPORATE FINANCE (B.V.) GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U EN JEGENS WIE DAN OOK TEN AANZIEN VAN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE EN ALLE VIA DEZE WEBSITE TE VERLENEN DIENSTEN, UIT HOOFDE VAN HETZIJ ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ ENIG CONTRACT OF ENIGE GARANTIE, RISICO/AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, EN HETZIJ TEN AANZIEN VAN DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF 'STRAFSCHADE' OF EEN DAARMEE VERGELIJKBARE SCHADE(VERGOEDING), OOK ALS JM CORPORATE FINANCE (B.V.) OP DE HOOGTE WAS (GESTELD) VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDINGEN) OF DAARVAN OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN.

De informatie op deze Website dient niet te worden opgevat als corporate finance, juridische, fiscale, accountancy- of andere professionele advies- of dienstverlening. Voordat u daadwerkelijk besluiten neemt, dient u omtrent specifieke kwesties bij JM Corporate Finance (B.V.) of bij een andere professionele adviseur die bekend is met uw specifieke feitelijke omstandigheden advies in te winnen.

Linking

De onderstaande weblinkactiviteiten zijn expliciet door JM Corporate Finance (B.V.) verboden en vormen mogelijk een inbreuk op handelsmerken en/of auteursrechten: links naar andere pagina's van onze Website dan onze homepage op www.jmcorporatefinance.nl, tenzij met onze expliciete instemming; links waarbij ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van ons logo; en framing of metatags. JM Corporate Finance (B.V.) wijst alle verantwoordelijkheid af voor de content, juistheid of beveiliging van websites die (via een hyperlink of anderszins) aan deze Website zijn gekoppeld. Bepaalde links op deze Website leiden naar servers die worden onderhouden door personen of organisaties die niet onder controle staan van JM Corporate Finance (B.V.). JM Corporate Finance (B.V.) geeft geen enkele verklaring of waarborg af ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van de informatie op dergelijke servers. Een link naar een website van een derde moet dan ook niet worden uitgelegd als goedkeuring door JM Corporate Finance (B.V.) of die derde van de ander of van diens producten en diensten.

Auteursrechtaanduiding

Behalve voor zover anderszins vermeld, valt al het materiaal van deze Website onder het auteursrecht © van JM Corporate Finance (B.V.). Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website, inclusief - doch niet beperkt tot - de tekst, afbeeldingen en de html-code, mag in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd of verzonden zonder de schriftelijke toestemming van JM Corporate Finance (B.V.).

Stel direct een vraag

Vraag het aan:

Jan van Wijngaarden

Partner

Bel mij terug

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie?
Vul uw gegevens in en wij bellen u z.s.m. terug.

Telefoonnummer achterlaten
Zij vertrouwen op JM Partners
  • Aannemingsbedrijf De Wit Drunen
  • Van Hengstum apparatenbouw
  • Van Hooijdonk
  • AK for Pets
  • Vissenberg Machinebouw