JM Corporate Finance B.V., gevestigd aan Heusing 12 4817 ZB Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.jmpartners.nl

Heusing 12

4817 ZB Breda

Telefoonnummer: +31 (0)76 8870001

drs. J.H. van Wijngaarden RA is de Functionaris Gegevensbescherming van JM Corporate Finance B.V. Hij is te bereiken via jvw@jmpartners.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

JM Corporate Finance B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
 • Financiële gegevens zowel zakelijk als privé
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheid (indien noodzakelijk)
 • NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van opdrachtgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JM Corporate Finance B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 •  burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JM Corporate Finance B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van financiële rapportages;
 • Overige advisering in de meest brede zin des woords;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren c.q. te verstrekken;
 • JM Corporate Finance B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

JM Corporate Finance B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van JM Corporate Finance B.V.) bij betrokken is. JM Corporate Finance B.V. kan gebruik maken van de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Rapportgenerator voor het aanleveren van financiële rapportages bij kredietinstellingen;
 • (Online) boekhoudsoftware voor het raadplegen van financiële administraties;
 • Dataroom informatie ten behoeve van het uitvoeren van een due diligence.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JM Corporate Finance B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

JM Corporate Finance B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JM Corporate Finance B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt JM Corporate Finance B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Kredietinstellingen: financiële rapportages conform kredietovereenkomst en/of kredietaanvraag;
 • Kamer van Koophandel: inschrijven en/of uitschrijven van een onderneming danwel het wijzigen van een bestaande inschrijving;
 • Kopers en/of verkopers bij bedrijfsoverdrachten;
 • Overige bij transacties betrokken derden inzake onder andere aandelenwaardering, due diligence, financieringen, corporate recovery, (internationale) herstructureringen, strategische (her)oriëntatie e.d.


Statement aan veranderingen onderhevig

JM Corporate Finance B.V. behoudt zich het recht voor om deze "privacy statement" aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal JM Corporate Finance B.V. dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze "privacy statement" heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen JM Corporate Finance B.V. en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JM Corporate Finance B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jmpartners.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


JM Corporate Finance B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JM Corporate Finance B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jmpartners.nl

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jmpartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JM Corporate Finance B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gebruik van Google Analytics

JM Corporate Finance B.V. maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door JM Corporate Finance B.V.

JM Corporate Finance B.V. heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. JM Corporate Finance B.V. krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

JM Corporate Finance B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor onze dienstverleningsvoorwaarden verwijzen wij u naar de afzonderlijke sectie op onze website:

https://www.jmpartners.nl/dienstverleningsvoorwaarden.

Zij vertrouwen op JM Partners
 • Juniorcare
 • Tympro hearing protection
 • Fabius Opleidingen
 • Easy Way
 • Henra