Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Het is een door ondernemers vaak gestelde vraag, maar deze is niet eenduidig te beantwoorden. Hoeveel is mijn bedrijf waard: is dat het eigen vermogen conform de laatste jaarrekening? Of is het zoals je veelal op verjaardagen hoort een factor 6 of 7 maal het resultaat zoals opgenomen de jaarrekening van het laatste boekjaar? Of, het is gewoon wat de gek er voor geeft! Beantwoording van de vraag hoeveel je bedrijf waard is roept vaak emotie op variërend van: ‘Heb ik daar nu al die jaren voor gewerkt? tot ‘Als dat de waarde is dan ga ik nu cashen en genieten van het leven’. Gezien de diverse antwoorden, de financiële belangen en het belang voor de verdere levensloop is het van belang om een en ander zo goed mogelijk te objectiveren.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

EBITDA

Allereerst is het van belang om de jaarrekeningen van de vennootschap/onderneming van de afgelopen jaren grondig door te nemen om de waarde van een bedrijf te bepalen. Het doel is dan om zogenaamde ‘normalisatieposten’ te identificeren zoals incidentele/bijzondere/niet bedrijfsgebonden kosten en/of baten die zijn verantwoord in de resultatenrekening welke vervolgens worden geëlimineerd uit het resultaat zodat een weergave wordt verkregen van de structurele winstgevendheid van de onderneming exclusief incidentele kwesties. De gerealiseerde resultaten van het gehanteerde businessmodel wordt dan inzichtelijk en dan gaat het vooral om de ontwikkelingen van de zogenaamde EBITDA, ook in het MKB. Het begrip EBITDA betekent; EARNINGS BEFORE INTEREST TAX DEPRECIATION AND AMORTISATION, ofwel de door de onderneming gegenereerde cash flows.

Prognoses en benchmark

Vervolgens dient te worden nagedacht over de verwachtingen van de ondernemer rekening houdend met ontwikkelingen in de markt en de plannen van de ondernemer een en ander weerspiegeld in de prognoses. Dit is geen eenvoudige exercitie echter het is van belang te beseffen dat een substantieel deel van de waarde van de onderneming wordt bepaald door de toekomstverwachtingen, de cash potentie. Vandaar dat de prognoses zo nauwkeurig mogelijk dienen te worden opgesteld; de omzet per klant, per productgroep, per regio, per vertegenwoordiger en tevens een kostenanalyse per werknemer en onderbouwing van diverse overhead kostencategorieën. Mocht de toekomst erg onzeker zijn dan is het raadzaam om diverse scenario’s op te stellen. Duidelijk moge zijn dat hoge resultaten in het verleden niet altijd leiden tot een hoge waardering en navenant dat lage historische cijfers niet direct tot een lage waardering leiden. Wel zijn de toegepaste veronderstellingen en mogelijke detail onderbouwing van verwachte financiële ontwikkelingen cruciaal voor de betrouwbaarheid van de prognoses. Om tot een goede waardebepaling van een bedrijf te komen kan een benchmark met branchegegevens en -statistieken enigszins comfort geven bij de weergegeven prognose ontwikkelingen.

Waarderingsrange

En dan kan er gerekend gaan worden…..De meest gebruikte waarderingsmethoden zijn de zogenaamde ‘Discounted Cash Flow Methode’ ofwel de DCF-methode en de Multiple Methode c.q. de Factor-methode. Bij de DCF-methode worden de verwachte toekomstige EBITDA’s c.q. cash flows contant gemaakt naar de situatie per heden rekening houdend met het (subjectieve) risicoprofiel van de onderneming (‘discount percentage’). Nadat deze waarde wordt gecorrigeerd voor de verwachte investeringen, de omvang van de financieringen en ontwikkelingen van het werkkapitaal kan de waarde van de aandelen van de onderneming worden berekend. Bij de Factor-methode wordt het reële verwachte te realiseren EBITDA niveau ingeschat welke wordt vermenigvuldigd met een factor die representatief is voor de betreffende onderneming rekening houdend met het risicoprofiel, verwachtingen in de branche en de omvang van de onderneming. Deze factor kan worden ontleend aan marktinformatie en recente transacties, tevens zal ook het niveau van verwachte investeringen en financiering medebepalend zijn voor de uiteindelijke definitieve waarde van het bedrijf. Aangezien elke onderneming weer uniek is op bepaalde aspecten is een vergelijking met markt(factor) informatie per definitie ook een subjectieve inschatting. Indien beide methoden een groot verschil laten zien in de berekende uitkomst van de waardering zal een detailanalyse plaatsvinden zodat een conclusie kan worden geformuleerd omtrent de waarderingsrange.

Waarde is geen prijs

Maar waarde is geen prijs………! Zowel koper als verkoper zullen de waarde van een onderneming bepalen aan de hand van de beschikbare informatie. Echter beide partijen kunnen verschillend denken over het risicoprofiel (koper; hoog; verkoper; laag) en de toekomstverwachtingen weerspiegeld in de prognoses (koper; pessimistisch; verkoper; optimistisch). Het verschil in verwachting over de waarde van het bedrijf zal tot uiting komen tijdens de onderhandelingen tussen koper en verkoper. Daarnaast worden de onderhandelingen, en daarmee de uiteindelijke prijs, mede beïnvloed door marktomstandigheden, de privé situatie van koper en verkoper, onderhandelingsvaardigheden van de betrokkenen, alternatieve opportunities voor beide partijen, de achtergrond van de mogelijke koper etc. Uiteindelijk, in de meeste gevallen, zal een prijs tot stand komen waarbij beide partijen een win-win gevoel overhouden. Van belang is tevens om te beseffen dat het gaat om de ‘total package’ ofwel naast de pricing zijn de overige belangrijke contractuele voorwaarden en afspraken ook van eminent belang inclusief de afgesproken dealstructuur (cash, achtergestelde lening, earn-out). Vanwege al deze redenen kan de uiteindelijke prijs die is overeengekomen best redelijk afwijken van de initiële gedachten omtrent de waardering van het bedrijf aan het begin van het proces.

Waarde verzilveren

De vraag was; hoeveel is mijn bedrijf waard? Dit kan niet exact worden beantwoord en blijft altijd indicatief totdat het contract is getekend en een definitieve prijs afgeleid van de berekende waarderingen is overeengekomen. De beste manier om tot een optimaal resultaat te komen en de jarenlang opgebouwde waarde daadwerkelijk te verzilveren is het zorgvuldig voorbereiden van het proces, eventueel is het zelfs te adviseren om een aantal jaren voordat het proces wordt ingezet de onderneming zogenaamd verkoop klaar te maken. In de praktijk blijkt dat een tijdige bewustwording van waarde verhogende variabelen van de onderneming (cash flows, geen verliesgevende activiteiten, een optimaal werkkapitaal, voldoen aan regelgeving, fiscale optimale structuur) voor elke ondernemer daadwerkelijk een hogere waarde/prijs oplevert.

In eigen hand

Hoeveel is mijn bedrijf waard ? Elke ondernemer, mits tijdig actie wordt ondernomen, heeft de waardering van zijn of haar onderneming ook enigszins in eigen hand! Advies; start nu met het nadenken over de verhoging van de waarde van uw onderneming en onderneem acties!

Is uw bedrijf verkoopklaar? Doe nu de test.

JM Corporate Finance is een onafhankelijk adviesbureau dat reeds jarenlange ervaring heeft met het uitvoeren van waarderingen. Wilt u graag een waardering laten uitvoeren en weten wat de waarde is wanneer u uw bedrijf zou verkopen? Neem dan contact op met de adviseurs van JM Corporate Finance. U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek: via de website, via mail: info@jmpartners.nl of via ons telefoonnummer: +31  (0)76 8870 001. We staan u graag te woord: Gewoon helder, met visie.

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld