Waardering aandelen

Bij de waardering van aandelen moeten verschillende aspecten in acht genomen worden. Zo is het vraag en aanbod in de markt van belang, maar hangen ook de prestaties van de onderneming nauw samen met de waardering van de aandelen. JM Corporate Finance houdt met veel verschillende elementen rekening, om zo tot een realistische waardering te komen.

  • JM Corporate Finance: Gewoon helder, met visie.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Hoe werkt de waardering van aandelen

Om de waarde van een aandeel te kunnen bepalen, moet allereerst naar de onderneming gekeken worden. Hierbij komen verschillende, belangrijke elementen aan bod:

  • de unique selling points (USP’s);
  • het vermogen, de winst en andere geldstromen;
  • het personeel en het management;
  • het klantenbestand.

Door rekening te houden met deze onderdelen kan er een realistische prognose opgesteld worden. Wij presenteren dit aan u in een gedetailleerde, maar overzichtelijke rapportage.

 

 

Waarderingsmethoden

Aan de hand van de prognoses kan vervolgens middels diverse waarderingsmethoden tot een waarderingsuitkomst worden gekomen. Voor het bepalen van de aandelenwaarde zijn de volgende (gangbare) waarderingsmethoden te onderscheiden:

  • Intrinsieke waarde methode
  • Rentabiliteitswaardemethode
  • Multiple methode
  • Kasstromenmethode

Intrinsieke waarde methode

Om de intrinsieke waarde c.q. reële waarde van het eigen vermogen te bepalen dienen de activa en passiva van een onderneming op marktwaarde te worden gewaardeerd. Correcties op het zichtbaar eigen vermogen conform de jaarrekening kunnen zijn: stille reserves in materiële vaste activa, niet inbare vorderingen of niet opgenomen voorzieningen voor mogelijke verplichtingen.

Rentabiliteitswaardemethode

Dit betreft een waarderingsmethode gebaseerd op de verwachte toekomstige nettowinsten (na belasting) in combinatie met een rendementseis op het vermogen welke afhankelijk is van het risicoprofiel van de onderneming. De rendementseis van het vermogen wordt mede bepaald door een aantal factoren waaronder de grootte van de onderneming, afhankelijkheid van afnemers, afhankelijkheid van management, etc.

Bij deze methodiek is er ook een verbeterde variant waarbij de vermogenspositie ten opzichte van het balanstotaal (ofwel de vermogens- c.q. financieringsstructuur) in ogenschouw wordt genomen bij de waardering.

Multiple methode

De ‘multiple’ methode gaat uit van een ondernemingswaarde te berekenen aan de hand van een factor te vermenigvuldigen met de operationele verdiencapaciteit van de onderneming (EBIT of EBITDA). Deze methode wordt uit praktisch oogpunt vaak gebruikt in het MKB. De factor varieert in de MKB-praktijk veelal tussen 2,0 en 8,0 en is afhankelijk van kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen en verwachtingen.

Vervolgens wordt de berekende ondernemingswaarde gecorrigeerd met de aanwezige liquide middelen en de netto schuldpositie van de onderneming om tot de aandelenwaarde te komen.

Kasstromenmethode

Bekende varianten van de kasstromenmethode zijn de Discounted Cash Flow (DCF) methode en de Adjusted Presented Value (APV) methode. Bij de kasstromenmethode wordt de ondernemingswaarde berekend door de operationele c.q. vrije kasstromen te verdisconteren tegen een rendementseis op het vermogen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met eventuele belastingvoordelen op basis van de financieringsstructuur van een onderneming.

Daarna wordt de ondernemingswaarde ook gecorrigeerd met de aanwezige liquide middelen en de netto schuldpositie van de onderneming om tot de aandelenwaarde te komen.

Algemeen wordt de kasstromenmethode als de meest juiste waarderingsmethode verondersteld, omdat naast de operationele kasstromen op een correcte wijze rekening kan worden gehouden met investeringen in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal.

De huidige markt

Niet alleen de onderneming moet goed onderzocht worden, maar ook de huidige marktsituatie en ‘vraag en aanbod’ zijn van belang. De huidige koersen of een eventuele schaarste op de markt spelen een grote rol in de waardebepaling. Door deze diverse zaken in detail te beoordelen, kan een marktconforme waardering van de aandelen worden berekend.

Een second opinion voor de waardering van uw aandelen?

Wanneer u twijfelt aan een eerdere waardering van een externe partij, is het begrijpelijk dat u deze wilt laten toetsen. JM Corporate Finance kan u een second opinion bieden. Met een kritische en frisse blik zullen onze specialisten het rapport opnieuw bekijken en met een onafhankelijk advies komen. Wij denken graag oplossingsgericht met u mee. 

Waardering andere entiteiten

Naast het waarderen van de aandelen van een besloten (BV) of naamloze vennootschap (NV) is JM Corporate Finance ook gespecialiseerd in het waarderen van andere type entiteiten c.q. juridische structuren waaronder een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) en de hieraan verbonden aspecten. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het toepassen van een marktconforme ondernemersbeloning, de berekening van de goodwill, de afhankelijkheid van de ondernemer, taxatie inventarissen en voorraden, etc. 

Meer informatie over de waardering van aandelen

Wilt u een realistische inschatting van de waarde van uw aandelen? Onze adviseurs helpen u hier graag bij. U kunt contact met ons opnemen via de website, via info@jmpartners.nl of via telefoonnummer 076-8870001.

JM Corporate Finance

Gewoon helder, met visie.

Vragen? Neem contact op!

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld