072021jmpartners 41874

Waardering / second opinion

Bij de waardering van een onderneming gaat het met name om de "unique selling points" van de onderneming en om het opstellen van realistische prognoses zodat een reële waardering resulteert.

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Ontdek het nu!

Starten met de test

De kernwaarden van JM Corporate Finance

Maatwerk en oplossingsgericht
Kwaliteit als primaire focus
Betrokken team vol passie
Flexibel met oog voor detail

Aandelenwaardering

JM Corporate Finance hanteert de gebruikelijke waarderingsmodellen voor haar cliënten. Echter, het is de visie van JM dat de kwalitatieve elementen danwel de "unique selling points" van een onderneming de echte waarde van de onderneming bepalen. Bij de JM aanpak wordt in detail ingegaan op diverse zaken zoals de marktpositie van de onderneming, de kwaliteit van het personeel en het management, de afhankelijkheid van de afnemers en de leveranciers, eventuele beschikbare immateriële activa en patenten, de sterke en aandachtspunten van de onderneming, de kansen en bedreigingen van de onderneming in de markt etc.

Realistische waardering

De waarderingsfilosofie van JM Corporate Finance kenmerkt zich tevens middels het realistisch beoordelen van de uitkomsten van de waardering in het licht van de dagelijkse MKB praktijk, ofwel welke waarderingen zijn op het moment van waarderen gangbaar en gebruikelijk ("benchmarken"). Dit teneinde de perceptie van koper dan wel verkoper omtrent de waardering te managen. Ook maken wij in het algemeen voor het opstellen van een waardering geen uitgebreide rapportages, maar beperken wij ons tot de kern en de van toepassing zijnde hoofdlijnen. Op deze wijze zijn wij ons tevens bewust van de kosten van een dergelijke rapportage, maar worden voor de ondernemer de essentialia wel behandeld en besproken.

Second opinion waardering

Wanneer een koper of verkoper een waardering heeft ontvangen van een andere Corporate Finance expert, kan het voorkomen dat deze de waardering wil laten toetsen. JM Corporate Finance voert deze opdrachten uit vanuit een kritische opbouwende invalshoek en probeert oplossingen aan te dragen teneinde partijen bij elkaar te brengen.

Waardering of second opinion aanvragen?

Wenst u meer informatie over het laten uitvoeren van een waardering of wilt u een second opinion laten uitvoeren, neem gerust contact met ons op via info@jmpartners.nl of via  076 – 887 00 01. Wij staan u graag te woord en dat doen we gewoon helder, met visie.

Graag verwijzen wij u naar volgend filmpje waar men op een simpele, doch ludieke wijze laat zien wat belangrijk is bij een bedrijfswaardering; Klik op deze link

Waarderingschecklist en calculator

Wilt u zelf de waarde van uw bedrijf bepalen? Onze waardering checklist geeft u houvast en een duidelijk overzicht van de belangrijke onderwerpen! Daarnaast kunnen wij u snel ondersteunen bij een waardering door onze waardecalculator. Vul daarbij het overzicht van de vragen in en ontvang binnen 24 uur de waarde van uw bedrijf! 

Wat zeggen onze klanten?

"Het was een bijzonder traject dat twee bekende families uit onze regio bij elkaar heeft gebracht"

Kees

Bedrijfsovername

Lees verder
Waar heeft u een vraag over?

Wat is de waarde van mijn onderneming en wat is de prijs?

Wat is de waarde van mijn onderneming en wat is de prijs?

De waarde van de onderneming kan worden berekend middels diverse waarderingsmodellen. Gebruikelijke methoden zijn bijvoorbeeld de rentabiliteitswaarde methode (gebaseerd op toekomstige winsten), de "Discounted Cash Flow (DCF) - methode" (gebaseerd op toekomstige kasstromen) en de price-earnings (multiple)- methode (gebaseerd op een factor maal de rentabiliteit van de onderneming).

Naast deze kwantitatieve analyses zijn naar onze mening vele kwalitatieve factoren bepalend voor de waarde van de onderneming zoals bijvoorbeeld haar positie in de (niche) markt, kwaliteit van het management, groei-ambities, beschikbare patenten, vast cliëntenbestand, flexibel productieproces, etc. Deze factoren dienen te worden meegewogen bij het waarderen van de onderneming.

Belangrijk is om een realistische waardering van de onderneming op te stellen, het heeft geen zin om binnen het MKB te waarderen alsof de onderneming kan worden beschouwd als een grote strategische partij. Veelal wordt dan gebruik gemaakt van bekende "multiples" die bekend zijn van andere transacties ("bench-marking"); over het algemeen geeft dit goed aan welke prijs de MKB markt bereid is te betalen. Ook is het van belang om na te denken over de meest ideale koper; indien dit toch een grote strategische partij betreft, krijgt het begrip waardering toch een andere dimensie dan wanneer de onderneming verkocht zal worden aan familie of een huidig directie-team. Deze laatste categorie heeft beduidend andere mogelijkheden inzake aanwezige middelen danwel financiering.

De uiteindelijke prijs die wordt verkregen is dan het resultaat van de onderhandelingen en het gevoel dat zowel koper als verkoper beiden zullen hebben van een reële prijs.

Zo blijkt maar weer dat waardering tevens subjectief kan zijn en dat allerlei omstandigheden tevens de richting van de waardering bepalen; hier kan een ervaren Corporate Finance adviseur zijn "waarde" bewijzen !

Hoe kan ik de waarde van mijn onderneming verhogen?

Hoe kan ik de waarde van mijn onderneming verhogen?

De waarde van een onderneming wordt grotendeels bepaald door wat je er in de toekomst mee kunt verdienen. Een gangbare methode voor de waardering van een onderneming betreft de discounted cash flow methode. In deze methode worden verwachte toekomstige geldstromen contant gemaakt tegen het risicoprofiel (de zogenoemde vermogenskostenvoet) van de onderneming. De som van deze contante geldstromen vertegenwoordigt de waarde van een onderneming.

De twee variabelen in deze methode zijn de toekomstige geldstromen en het risicoprofiel van de onderneming. Door actief te werken aan het (in)direct verhogen van deze geldstromen of het verlagen van het risico van de onderneming, kunt u de waarde van een onderneming positief beïnvloeden. Hieronder treft u enkele tips die u kunnen helpen bij het “werken aan waarde”.

 

  • Beperk uw afhankelijkheid als directeur-grootaandeelhouder (DGA).
  • Optimaliseer de juridische en fiscale structuur.
  • Breng de interne organisatie/administratie van uw onderneming op orde.
  • Onderneem vanuit een duidelijke visie en strategie.
  • Focus ook op marge in plaats van enkel op omzet. Marge zorgt voor stabiele geldstromen.
  • Beschouw uw personeel alsof het uw belangrijkste klanten zijn.
  • Beperk de afhankelijkheid van uw grootste klanten en leveranciers.
  • Investeer in een planning en control cyclus.
  • Kijk naar de toekomstige behoefte(n) van uw klanten en de markt.

 

 

Door als ondernemer open te staan voor een kritische beoordeling door ‘ogen van buiten’, kan dit uw eigen ‘waarde-perspectief’ verscherpen, verhelderen en verbeteren. Ongeacht of u uw bedrijf (binnen enkele jaren) wenst te verkopen, het laten uitvoeren van een waardebepaling is altijd een goede investering!

Second opinion bij een reeds uitgevoerde waardering

Second opinion bij een reeds uitgevoerde waardering

Bent u het niet eens met een reeds eerder uitgevoerde waardering? Of zou een reeds uitgevoerde waardering willen laten toetsen door een onafhankelijke derde partij?

 

Een second opinion biedt u in deze situaties uitkomst. JM Corporate Finance voert deze opdrachten uit vanuit een kritische opbouwende invalshoek en probeert oplossingen aan te dragen teneinde partijen bij elkaar te brengen. Wij kunnen als deskundige namens één partij optreden, dan wel als onafhankelijke deskundige namens meerdere partijen optreden en daarbij een (bindend) advies uitbrengen.

 

JM Corporate Finance hanteert de gebruikelijke waarderingsmodellen voor haar opdrachtgevers. Het is de visie van JM Corporate Finance dat de kwalitatieve elementen dan wel de "unique selling points" van een onderneming de echte waarde van de onderneming bepalen. Bij de JM aanpak wordt in detail ingegaan op diverse zaken zoals de marktpositie van de onderneming, de kwaliteit van het personeel en het management, de afhankelijkheid van de afnemers en de leveranciers, eventuele beschikbare immateriële activa en patenten, de sterke en aandachtspunten van de onderneming, de kansen en bedreigingen van de onderneming in de markt etc.

 

De waarderingsfilosofie van JM Corporate Finance kenmerkt zich tevens middels het realistisch beoordelen van de uitkomsten van de waardering in het licht van de dagelijkse MKB praktijk, ofwel welke waarderingen zijn op het moment van waarderen gangbaar en gebruikelijk ("benchmarken"). Dit teneinde de perceptie van partijen omtrent de waardering te managen.

 

Wat is het belang van een waardering?

Wat is het belang van een waardering?

Het waarderen van een onderneming is zeer belangrijk bij een bedrijfsoverdracht en de uitkomsten hiervan kunnen de mogelijkheden van een in potentie mooie deal behoorlijk beperken. Immers, zowel de verkopende partij als de kopende partij zullen een waardering uitvoeren; de verkoper heeft een informatievoorsprong, is positief gestemd over de toekomstverwachtingen en komt uit op een (te) hoge waardering, terwijl de kopende partij te maken heeft met een informatieachterstand, sceptisch is over de prognoses en derhalve uitkomt op een (te) lage waardering.

Indien het verschil tussen de beide uitkomsten te groot is, komt er waarschijnlijk geen deal tot stand. Er zal wellicht niet eens een eerste oriënterend gesprek plaatsvinden. Het is derhalve van belang voor beide partijen om een realistische waardering op te stellen; veelal kan een oplossing gevonden worden in het met elkaar bespreken van de veronderstellingen en uitgangspunten. Ook kan het uitwerken van verschillende scenario’s en het toepassen van verschillende waarderingsmodellen en methoden een goed beeld geven van de spreiding van de waarderingsuitkomsten en het evalueren hiervan. Indien dan tevens een “benchmark” plaatsvindt in vergelijking tot de waarderingsuitkomsten van andere geëffectueerde transacties lijkt het wel degelijk mogelijk om tot een realistische marktconforme waardering te kunnen komen.

Een aantal feiten als “waarderen is het beoordelen van toekomst” en is altijd “subjectief” betekenen dat er geen “waarde” waarheid bestaat.

Is het hoogste bod altijd het aantrekkelijkste bod?

Is het hoogste bod altijd het aantrekkelijkste bod?

Veelal wordt verondersteld dat de partij die het hoogste bod uitbrengt voor een onderneming of haar activiteiten de bieding wint. Vaak klopt dit ook, maar dit geldt zeker niet voor alle gevallen. Hoe komt dit? Als verkoper ga je toch voor het meeste geld?


Er zijn veel betrokkenen bij een onderneming. Niet alleen de ondernemer zelf, maar bijvoorbeeld ook de medewerkers van de onderneming. Een veel gehoorde eis van een ondernemer bij de verkoop van zijn of haar onderneming is dat het personeel goed “achtergelaten” moet worden. Of de verkopende ondernemer wenst dat de “naam” van het bedrijf blijft gecontinueerd, heeft andere kwalitatieve eisen en/of wenst niet al te lang meer bij het bedrijf betrokken te zijn. Indien het hoogste bod niet aan deze verwachtingen kan voldoen (om welke reden dan ook), dan zie je in de praktijk nogal eens dat de onderneming niet wordt verkocht aan de hoogste bieder.


In het MKB speelt de rol van de familie natuurlijk ook mee. Indien zoon of dochter (op termijn) de onderneming wil gaan leiden, dan zal niet direct de hoofdprijs worden gevraagd dan wel zal hier een mooie constructie voor kunnen worden opgezet (om bijvoorbeeld ook de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit optimaal te benutten).


Let op: een bieding is ook zeer afhankelijk van de dealstructuur. Indien er een hoge bieding wordt uitgebracht gebaseerd op een activa/activiteiten-transactie kan dit weleens veel onaantrekkelijker zijn dan een lagere bieding gebaseerd op een aandelentransactie. In het eerste geval dient men namelijk nog vennootschapsbelasting te betalen over de verkoopwinst, terwijl dit bij een aandelentransactie veelal is vrijgesteld (deelnemingsvrijstelling)!


Onze tip: analyseer alle biedingen in detail om tot een goede beslissing te komen zowel kwalitatief als kwantitatief. De geboden prijs reflecteert namelijk niet altijd “de waarde”…! Ga als verkopende ondernemer daarnaast dan ook tijdig na welke zaken relevant zijn en opgenomen dienen te worden in de optimale dealstructuur.

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Jan van Wijngaarden

Partner/Founder

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld