Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces. Een proces dat een goede strategie vereist. Een gedegen voorbereiding is hierbij essentieel voor het verhogen van de slagingskans op een succesvolle verkoop, waarbij de transactievoorwaarden worden geoptimaliseerd.

Stel uw vraag:

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Ik wil mijn bedrijf verkopen

Wilt u uw bedrijf verkopen, dan doet u er goed aan om na te denken over wat u wilt bereiken met een bedrijfsverkoop. Mogelijk ligt er aanleiding aan ten grondslag om een bedrijfsverkoop te onderzoeken. De variëteit van wensen en aanleidingen kan divers zijn en sluiten elkaar niet uit:

 • De wens om te stoppen met werken;
 • Het ontbreken van een goede opvolger binnen de onderneming of binnen de familie;
 • Opbrengstmaximalisatie dan wel de wens om te ‘cashen’;
 • Voortzetting van de ‘goede naam’ van de onderneming en het behoud van de werkgelegenheid;
 • De behoefte aan een nieuwe (ondernemende) uitdaging;
 • Het aantrekken van een juiste partner voor verdere groei van de onderneming;
 • Een aandeelhoudersconflict;
 • Ziekte of overlijden van de ondernemer;
 • Verlaging of beëindiging van het ondernemersvermogen in de risicosfeer;

Het helder inzichtelijk hebben van de aanleiding(en) en achterliggende wensen en doelen met betrekking tot een bedrijfsverkoop is aan te raden. Dit biedt u mogelijk ‘rust’ tijdens het verkoopproces, met name op de ‘spannende’ momenten.

Een volgende stap is uzelf en de onderneming klaar te maken voor het verkoopproces. Oftewel, de verkoop kan worden ‘gepland’.

Hoe verkoop ik mijn bedrijf?

Verkoopklaar maken

Een verkoop van een onderneming kan jaren van voorbereiding in beslag nemen. Het voorbereidende traject van ‘verkoopklaar maken’ zorgt ervoor dat de onderneming op het moment van de beoogde verkoop in optimale conditie is om overgenomen te worden. Enkele belangrijke aspecten die hierbij doorgaans de revue passeren betreffen:

 • Het beperken van de afhankelijkheid van de verkopende DGA door het overdragen van de operationele taken en verantwoordelijkheden binnen de onderneming;
 • Het op orde brengen van de juridische en fiscale structuur. Hiermee kan onnodige belastingheffing op het moment van verkoop worden voorkomen en wordt er via een holdingstructuur flexibiliteit gecreëerd ten aanzien van de verkoopmogelijkheden (bijv. verkoop inclusief of exclusief onroerend goed);
 • Het op niveau brengen van de management stuurinformatie en algehele administratie;
 • Het vastleggen van afspraken met werknemers, klanten en leveranciers in contracten;
 • Het oplossen van (juridische) disputen;
 • Het verlagen van klanten- en leveranciersafhankelijkheid (omzet- en leveranciersspreiding);

Het ‘verkoopklaar maken’ resulteert doorgaans in een sneller en efficiënter overnameproces. Tevens vergroot het de kans op het realiseren van de beste overnamevoorwaarden, onder andere ten aanzien van prijs, dealstructuur, gewenste betrokkenheid verkopende DGA, garanties en vrijwaringen, etc.

Verkoopproces

Zodra een ondernemer besluit om de verkoop daadwerkelijk aan te vangen, dan zal dit proces worden ingepland. Het verkoopproces (van de start tot de afronding bij de notaris) kan circa 3 maanden tot 1 jaar in beslag nemen, waarbij 6 maanden als gemiddelde duur geldt. Een verkoopproces kan worden opgedeeld in een voorbereidingsfase, de marktverkenning en een afrondingsfase.

De voorbereidingsfase bestaat doorgaans uit het uitvoeren van een waardebepaling, het opstellen van een informatiememorandum en het inventariseren van potentiële kopers.

De waardebepaling en het inventariseren van potentiële kopers wordt in de onderstaande hoofdstukken nader toegelicht. Via het informatiememorandum wordt de potentiële koper (en eventueel in een latere fase ook de bank) van noodzakelijke bedrijfsinformatie voorzien. Hierbij is het van belang om de ‘value drivers’ van de onderneming voor een koper inzichtelijk te maken. Overigens dienen hierbij ook de minder sterke punten van de onderneming genoemd te worden. Daarbij is het belangrijk om deze goed te positioneren en daar waar mogelijk ‘oplossingen’ c.q. verbeteringen voor te stellen. In dit kader zal een zogenaamde SWOT-analyse uitkomst bieden.

De marktverkenning bestaat doorgaans uit het benaderen van en kennismaken met potentiële kopers, het beoordelen van biedingsvoorstellen en het overeenkomen van een deal op hoofdlijnen met één der geïnteresseerde partijen.

Potentiële kopers worden benaderd met een anoniem profiel van de onderneming. Indien zij interesse tonen in het profiel, dan ontvangen zij na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, het informatiememorandum. Indien zij naar aanleiding van het informatiememorandum aanknopingspunten zien tot het verder onderzoeken van een overname, dan wordt er een kennismaking met de verkoper georganiseerd. Op basis van deze kennismaking en mogelijke additionele informatievoorziening worden geïnteresseerde partijen uitgenodigd tot het doen van een biedingsvoorstel. In dit biedingsvoorstel doen partijen een voorstel over de door hen geboden overnameprijs en –voorwaarden. Het is aan de verkoper om de ontvangen biedingsvoorstellen te beoordelen en eventueel verder uit te onderhandelen. Indien er met één der partijen overeenstemming wordt verkregen over de hoofdlijnen van een transactie, dan worden de afspraken ten aanzien van de beoogde verkoop/koop vastgelegd in een intentieovereenkomst die door zowel de verkoper als koper wordt ondertekend.

In de afrondingsfase vindt er een due diligence plaats en wordt de transactiedocumentatie opgesteld en gefinaliseerd.

Na ondertekening van de intentieverklaring wordt de koper door de verkoper in staat gesteld om een due diligence uit te voeren. De verkoper stelt doorgaans een digitale dataroom beschikbaar met alle relevante ondernemingsinformatie. Tijdens het due diligence zal de koper de eerder door verkoper beschikbaar gestelde informatie (o.a. via het informatiememorandum) verifiëren en toetsen op getrouwheid. Daarnaast zal de koper de actuele financiële performance van de onderneming onderzoeken om te zien of deze in overeenstemming is met de prognose zoals opgenomen in het informatiememorandum.

Naar aanleiding van het due diligence onderzoek zal in beginsel de koper middels de betrokken advocaat de concept-transactiedocumentatie aanleveren. Deze bestaat in ieder geval uit een koopovereenkomst. Afhankelijk van de structuur van de deal en overige relevante transactiedetails kan de transactiedocumentatie bijvoorbeeld verder bestaan uit een aandeelhoudersovereenkomst (inclusief directiereglement), een huurovereenkomst, een managementovereenkomst, een  leningsovereenkomst en overige voor de transactie relevante overeenkomsten.

De concept-transactiedocumentatie wordt vervolgens door de koper en verkoper ‘uit-onderhandeld’ richting definitieve overeenkomsten. De overname kan worden afgerond via het passeren van de leveringsakte van de aandelen door de notaris.

Bedrijf verkopen waarde

De keuze om al dan niet een verkoopproces van uw onderneming in gang te zetten kan mede afhankelijk zijn van de waarde van uw onderneming. Een waardebepaling biedt u inzicht in de mogelijk te realiseren opbrengst uit hoofde van een verkoop.

De waarde van een onderneming kan worden bepaald aan de hand van diverse methoden. De Discounted Cashflow (DCF) methode (of een variant: de Adjusted Present Value (APV) methode) is de meest gebruikelijke methode ter bepaling van de waarde van een onderneming, ook in het MKB. Belangrijk bij deze methode zijn de recente genormaliseerde financiële ontwikkelingen alsmede de daaruit voortvloeiende prognoses voor de komende jaren. Tevens zijn de kwalitatieve ‘unique selling points’ van de onderneming (zoals de concurrentiepositie, cliëntenkring, loyaliteit van klanten, kwaliteit van diensten en medewerkers, certificeringen, reputatie en positie in de markt, innovaties en ontwikkelingen, logistiek proces, huidige bevredigende resultaten, online activiteiten/vindbaarheid etc.) zeer belangrijk voor een potentiële koper. Deze USP’s dienen nader te worden geïdentificeerd en ‘gewaardeerd’.

Daarnaast kan een zogenaamde ‘multiple/factor-methode’ als ‘sanity-check’ op de DCF methode worden gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met diverse benchmarks op basis van branchegegevens, eerdere vergelijkbare transacties en ‘vuistregels’.

Het is goed om te realiseren dat de waarde van uw bedrijf niet direct de prijs (of koopsom) is die bij een verkoop tot stand komt. De prijs is namelijk resultante van de onderhandeling tussen een koper en een verkoper. Om de prijs en transactievoorwaarden te kunnen optimaliseren en de kans op een succesvol verkooptraject te vergroten is het van cruciaal belang om een juiste voorbereiding voor het verkoopproces te treffen. JM Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het ‘verkoopklaar maken’ en de juiste voorbereidingen treffen voor het optimaliseren van de transactievoorwaarden.

Bedrijf te koop zetten

Zoals bovenstaand is benoemd is een goede voorbereiding van cruciaal belang voor een succesvol verkoopproces. Indien u besluit om de verkoop aan te zetten is aan te raden om reeds inzicht te verkrijgen in wat voor u de meest ideale kopers kunnen zijn, zowel financieel als gevoelsmatig. Mogelijkheden in deze zouden kunnen zijn:

 • Een onderneming in een dezelfde of een aanpalende branche (concurrent);
 • Een strategische (inter)nationale of regionale partij;
 • Een (strategische) investerings- of participatiemaatschappij;
 • Een management buy-in kandidaat (externe ex-directeur);
 • Een werknemer van uw huidige onderneming.

Uit bovenstaande overwegingen vloeit een ‘kopers profiel’ voort welke van belang is voor het zoeken en de selectie van potentiële kopers.  Wij adviseren om goed te overwegen welke optie voor u het meest aantrekkelijk is. Afhankelijk van het samengestelde (meest ideale) kopers profiel, kan JM Corporate Finance een (confidentiële) zoekactie opzetten naar mogelijke geïnteresseerde potentiële kopers. JM Corporate Finance beschikt over groot netwerk van gerenommeerde partijen van (adviseurs van) potentiële kopers, zowel nationaal als internationaal.

Cash and debt free

Dat een bedrijfsoverdracht niet gemakkelijk is blijkt wel uit de termen en begrippen die vaak worden gebruikt bij het adviseren omtrent de verkoop van een bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan is het begrip ‘cash & debt free’.

Zowel de DCF methode als de multiple/factor methode resulteren uiteindelijk, na diverse ‘correcties’, in de waarde van de onderneming, ook wel de ‘cash & debt free’ waarde van de onderneming genoemd. Dit werkt als volgt: de zogenaamde ondernemingswaarde is de waarde van een onderneming ervan uitgaande dat deze vrij is van overtollige liquide middelen en schulden. De ondernemingswaarde is echter niet gelijk aan de aandelenwaarde van een onderneming. Om tot de aandelenwaarde te komen dienen er correcties op deze cash & debt free waarde toegepast te worden op basis van de balansposities van een onderneming. Bij deze correcties kan onder andere gedacht worden aan de aanwezige liquide middelen (+), de cash-like items (+), de rekening-courantposities (+/-), de rentedragende schulden (-/-), de debt-like items (-/-) en het werkkapitaal surplus/tekort (+/-). Ten aanzien van deze mogelijke correcties vinden doorgaans de nodige discussies plaats ten tijde van de onderhandelingen in een overnametraject. Een verkopende (en kopende) ondernemer doet er daarom goed aan zich hierin te laten bijstaan door een ter zake kundige adviseur. Op deze wijze kunnen de genoemde begrippen op de juiste wijze worden geïnterpreteerd en worden ‘correcties’ c.q. bedragen juist en volledig in de berekeningen meegenomen.

Advies verkoop bedrijf

Het inschakelen van de juiste adviseurs verhoogt de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming. Bent u op zoek naar een adviseur die u van A tot Z kan begeleiden in het verkoopproces of wilt u weten of uw onderneming verkoopklaar is?

JM Corporate Finance helpt u helder, met visie verder. Neem gerust contact op voor meer informatie of voer direct onderstaande verkoopklaar test uit!

Vragen? Neem contact op!
072021jmpartners 41863b

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Ontdek het nu!

1/10

Wat is de reden van verkoop?

Volgende stap

2/10

In welke branche(s) bent u actief?

Ga terug Volgende stap

3/10

Bent u al met een partij in gesprek? / Is er al een koper in beeld?

Ga terug Volgende stap

4/10

Heeft u een tijdspad in gedachten?


Ga terug Volgende stap

5/10

Heeft u al actie ondernomen om uw bedrijf verkoopklaar te maken?

Ga terug Volgende stap

6/10

Wat zijn de mogelijke aandachtspunten binnen de onderneming?

Ga terug Volgende stap

7/10

Wat is de omvang van de onderneming? Vul in (circa).Ga terug Volgende stap

8/10

Overige informatie of vragen?


Overslaan
Ga terug Volgende stap

9/10

Het is bijna gelukt!

Vul uw contactgegevens in zodat onze specialisten u aan de hand van de testuitslag verder kunnen adviseren.


Ga terug Volgende stap

10/10

Contactgegevens:


Overslaan
Ga terug Bekijk testuitslag

Referenties

"Zonder de inbreng van JM Corporate Finance was ik niet tot deze deal gekomen. JM wist mij op de nodige momenten af te remmen en te laten nadenken over factoren die mij eerder minder van belang leken. Deze kritische houding kan ik zeer waarderen en heeft tot deze mooie deal geleid."

Toine

Verkoop bedrijf

Lees verder

"Toen het proces voor mij erg emotioneel werd was JM Corporate Finance er voor mij met een fijne peptalk. Dat waardeerde ik heel erg!"

Laura

Verkoop bedrijf

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart Koreman

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld