Werkkapitaal is een veel gebruikte term in de bedrijfseconomie, maar wat wordt hier nou precies mee bedoeld en hoe wordt dit berekend?

Werkkapitaal is het kapitaal dat een onderneming nodig heeft om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zoals:

  • het aanvullen van de voorraad;
  • het betalen van leveranciers;
  • het betalen van salarissen aan de werknemers;
  • het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, etc.

Onderstaand wordt nader toegelicht hoe het werkkapitaal wordt berekend en hoe wij u als financieel adviesbureau kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de werkkapitaalpositie van uw onderneming.

Het berekenen van werkkapitaal

Het werkkapitaal van een onderneming is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, overige kortlopende vorderingen en liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Hierbij dient opgemerkt te worden dat rekening-courantvorderingen en –schulden en kortlopende rentedragende schulden geen onderdeel zijn van het werkkapitaal, maar financieringsitems betreffen.

Werkkapitaal verbeteren middels drie belangrijke posten

In principe zijn er drie posten belangrijk voor de verbetering van het werkkapitaal. Dit zijn:

  • de debiteuren; 
  • de voorraad; 
  • de crediteuren. 

Indien enerzijds debiteuren een lange betalingstermijn hanteren en artikelen een lange tijd op voorraad liggen, dan duurt het een geruime tijd voordat u als ondernemer geld ontvangt. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan. Anderzijds kan het uitstellen van het betalen van crediteuren ervoor zorgen dat werkkapitaal langer inzetbaar blijft voor andere uitgaven, maar uiteraard geldt hiervoor ook een bepaalde grens. Als ondernemer dient u derhalve weloverwogen beslissingen te maken om uw werkkapitaal zorgvuldig te managen. Wat is bijvoorbeeld de normale termijn voor debiteuren en crediteuren?

De inkomende kasstroom van debiteuren

Een van de belangrijkste knoppen waar de ondernemer aan kan draaien, is de inkomende kasstroom van debiteuren. Middels het screenen van (potentiële) klanten, het kritisch bekijken van het facturatieproces, maar ook het gebruik van factoring (herfinanciering van de debiteurenpositie middels het overdragen van het debiteurenbeheer tegen een vergoeding) kunt u de inkomende stroom vanuit debiteuren optimaliseren en derhalve het werkkapitaal verbeteren. Als financieel adviesbureau kunnen wij u uitgebreid informeren omtrent de mogelijkheden om uw werkkapitaal te optimaliseren.

Advies voor het verbeteren van uw werkkapitaal

Heeft u vragen over het berekenen of verbeteren van uw werkkapitaal? JM Corporate Finance kan vroegtijdig ontwikkelingen signaleren en adviseren op welke wijze een verbeteringstraject kan worden ingezet. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op met onze adviseurs

"Het was een bijzonder traject dat twee bekende families ...

Kees
JM Corporate Finance

"13 jaar geleden richtten wij ons bedrijf op. Het is in d...

Friso
JM Corporate Finance

22 jaar geleden startten wij ons bedrijfje op vanuit een ...

Robert en Barend
JM Corporate Finance

Ik besloot een aantal jaar geleden een bedrijf te kopen e...

Hans
JM Corporate Finance

Stel vrijblijvend uw vraag. Wij helpen graag!