28

apr

Hoe ga je bij een bedrijfsoverdracht om met werkkapitaal?

Een belangrijk element van een bedrijfsoverdracht is het bepalen van het werkkapitaal overschot/tekort op het moment van de transactie. De volgende vragen zijn dan van belang: “wat is het werkkapitaalniveau dat de onderneming heeft op het moment van economische overdracht?” en “in welke mate fluctueert het werkkapitaal door het jaar heen of gedurende de afgelopen jaren?”.

Wat behoort er tot het werkkapitaal?

Allereerst is het van belang om de definitie van het werkkapitaal te bepalen c.q. overeen te komen welke posten tot het werkkapitaal behoren. Normaliter omvat het werkkapitaal alle reguliere vlottende activa en kortlopende passiva waaronder onder meer de voorraden, het onderhanden werk, de debiteuren, de overige vorderingen en overlopende activa, de crediteuren, de (actuele) te betalen omzetbelasting, de (recente) te betalen loonheffing, de reserveringen voor vakantiegeld en vakantiedagen en de overige kortlopende schulden en overlopende passiva. Eventuele (incidentele) cash-like of debt-like items zoals een betaalde waarborgsom, achterstallige BTW-posities, te betalen vennootschapsbelasting en/of een nog te betalen transitievergoeding dienen te worden gecorrigeerd op het werkkapitaal.

Nadat de definitie van het werkkapitaal is bepaald dient de mate van fluctuatie door het jaar heen in kaart gebracht te worden. Ook kan een analyse over de afgelopen jaren een goed beeld schetsen van een ‘normaal’ geacht werkkapitaalniveau. Hierbij kan de trend over de overgelopen 12 of 24 maanden geanalyseerd worden om te kijken of er sprake is van een eventueel seizoenspatroon. In onderstaande figuur is een voorbeeld van een mogelijk seizoenspatroon weergegeven gedurende het jaar.

 

Aangezien de werkkapitaalposities op het moment van economische overdracht een momentopname betreffen, zouden deze posities incidenteel hoog/laag kunnen zijn. Het bedrag aan aanwezige liquide middelen zou op het moment van economische overdracht kunstmatig kunnen zijn verhoogd door bijvoorbeeld minder voorraad ingekocht te hebben of crediteuren (nog) niet betaald te hebben. Door te kijken naar een gemiddeld niveau over de afgelopen 12 of 24 maanden van de diverse werkkapitaalposities kunnen dergelijke kunstmatige acties worden genormaliseerd. Middels het vergelijken van de werkelijke stand van het werkkapitaal op de economische overdrachtsdatum met de gemiddelde werkkapitaalstand kan alsdan bepaald worden of er sprake is van een werkkapitaal surplus/tekort. In bovenstaand voorbeeld is er op 31 december sprake van een werkkapitaal surplus omdat de blauwe lijn (werkelijk werkkapitaalniveau) boven de oranje lijn (gemiddeld werkkapitaalniveau) ligt.

Het eventueel werkkapitaal surplus/tekort dient vervolgens gecorrigeerd te worden op de ondernemingswaarde om uiteindelijk tot de aandelenwaarde van een onderneming te komen (zie tevens ons artikel over ‘cash & debt free’). In de meeste gevallen maken de aanwezige liquide middelen geen onderdeel uit van het werkkapitaal begrip en wordt de aanwezige 'cash' ook opgeteld bij de ondernemingswaarde.

Het uitvoeren van een werkkapitaalanalyse vraagt om een nauwkeurige analyse van de financiële positie van een onderneming. Bij MKB ondernemingen is de beschikbaarheid van de administratieve informatie (maandelijks, per kwartaal of op jaarbasis) dan ook essentieel. Indien maandelijkse cijfers niet beschikbaar zijn, dan wordt het werkkapitaal meestal per kwartaal berekend. Daarnaast kan bij sommige posten sprake zijn van een arbitrair karakter (bijv. de voorraadvoorziening of de voorziening voor dubieuze debiteuren) waardoor discussie kan ontstaan tussen koper en verkoper. Laat u daarom bij de verkoop van uw onderneming altijd bijstaan door een adviseur met ervaring op dit gebied!

Wat kan JM Corporate Finance voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een bedrijfswaardering of heeft u behoefte aan advies/ondersteuning bij het voeren van de onderhandelingen over uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers staan u gewoon helder, met visie te woord.

Lees meer over JM Corporate Finance

Meer nieuws

222(1)

Vier je succes!

In de nieuwe editie van Issue Magazine komen diverse relaties van o...

Lees verder
marie1

Female power!

We zijn blij met de komst van Marie Lardinois op kantoor.

Lees verder
jm logo groot

Gouden tips voor bedrijfsoverdracht: tip 19

Bij JM Corporate Finance begeleiden wij met grote regelmaat be...

Lees verder

Vragen of hulp nodig?

We helpen u graag verder.

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op of stuur ons een e-mail.

Bart van den Brule

Partner

+31 (0)76 88 70 001 info@jmpartners.nl Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld